Loading color scheme

Algemene voorwaarden

Inleiding


Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik”-vorm naast Sanosi Coaching en Training. Waar “ik”, “mij” of “mijn” staat wordt het bedrijf Sanosi Coaching en Training bedoeld. Daarnaast is gekozen om in naast de term opdrachtgever ook in de “jij”-vorm te schrijven.

Bedrijfsgegevens 
Sanosi Coaching en Training
Paladijnstraat 22
5663 EN Geldrop

Website: www.sanosi-coaching.nl
Email: sanne@sanosi-coaching.nl

KVK-nummer: 65441796
BTW-nummer: NL001684454B20

Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht: 
a) Aanbieding: het aanbod dat na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek). 
b) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. 
c) AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). 
d) Derde: een ander dan jij of SANOSI Coaching en Training
e) Directe schade: 
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; 
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SANOSI Coaching en Training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SANOSI Coaching en Training toegerekend kunnen worden; 
• De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. 
f) Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken (conform de Auteurswet). 
g) Offerte: Elke aanbieding /aanbod van SANOSI Coaching en Training aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht. 
h) Opdracht: De dienstverlening die door SANOSI Coaching en Training geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld. 
i) Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever - de (rechts)persoon of natuurlijk persoon - met wie SANOSI Coaching en Training de overeenkomst sluit. 
j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en SANOSI Coaching en Training waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst SANOSI Coaching en Training tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld. 
k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SANOSI Coaching en Training geen invloed kan uitoefenen en waardoor SANOSI Coaching en Training niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
• een dag of dagen van nationale rouw; 
• contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
• overheidsbesluiten; 
• werkstaking; 
• natuurrampen; 
• ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van SANOSI Coaching en Training; 
• sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring; 
• epidemieën of pandemieën; 
• computerstoringen; 
• vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden; 
l) Partijen: jij en SANOSI Coaching en Training samen. 
m) Programma: de dienstverlening van SANOSI Coaching en Training die wordt aangeboden in langdurige trajecten. 
n) Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en SANOSI Coaching en Training die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins. 
o) Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.

Artikel 2. Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en SANOSI Coaching en Training, waarop SANOSI Coaching en Training deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van afgeweken is. 
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten. 
3. Eventuele inkoop-, algemene of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing, mits deze specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Deze aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
4. Als één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Vervolgens zullen we in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.
5. Door ondertekening van een aanbieding, offerte of overeenkomst verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.
 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst


1. Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld. 
2. Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.
3. De overeenkomst komt tot stand na jouw schriftelijke aanvaarding van het aanbod van SANOSI Coaching en Training, inclusief deze algemene voorwaarden. 
4. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
5. SANOSI Coaching en Training kan niet aan haar aanbieding/ prijsopgave worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
6. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
7. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 4. Inschakeling van derden


1. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst


1. SANOSI Coaching en Training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. SANOSI Coaching en Training heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. . 
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.
5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Sanosi Coaching en Training kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen. Natuurlijk wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. 
7. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar deze is altijd indicatief.

Artikel 6. Coaching, Voorwaarden en garantie


1. Een groot deel van het aanbod van Sanosi Coaching en Training betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching. Hierbij verwacht ik 100% commitment van jouw zijde voor een goede samenwerking. 
2. Sanosi Coaching en Training biedt verschillende coachingsprogramma’s aan, zoals (maar niet uitsluitend): 
- Offline Coaching(trajecten) Individueel
- Online Coaching(trajecten) Individueel 
- Online Programma’s
- Teamtraining Samen Sterk
- Groepsprogramma’s (online en/of offline)
3. Sanosi Coaching en Training kan niet garanderen dat het volgen van coaching en programma’s het gewenste resultaat oplevert, daar het succes van de coaching en programma’s grotendeels afhankelijk is van jouw eigen inspanningen. Wel zal ik me inspannen om jou de juiste handvatten te bieden om met succes de coaching en programma’s te volgen en af te ronden.  
4. Sanosi Coaching en Training heeft altijd de mogelijkheid om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden. 
5. Het recht op bepaalde onderdelen van het aanbod (zoals een individuele coaching, belmoment etc.), vervalt na de looptijd van de opdracht. Je wordt hierop zo nodig door Sanosi Coaching en Training extra op geattendeerd. 
6. Mochten er door de vertraging in de uitvoering van de opdracht (zoals bedoeld in dit artikel), extra kosten voortvloeien, dan zijn deze voor jouw rekening.
 

Artikel 7. Intellectueel eigendom/ rechten


1. Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je deze materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derde, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 
2. Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te vermeerderen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven. 
3. Bij een overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van vijfduizend (5000) Euro verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede duizend (1000) Euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.
4. Sanosi Coaching en Training kan de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden gebruiken. Sanosi Coaching en Training mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als SANOSI Coaching en Training geen bewaarplicht naar elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij dit uit de wet voortvloeit (denk aan de AVG-plichten).
 

Artikel 8. Gebruik van resultaat en licentie


1. SANOSI Coaching en Training streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
2. SANOSI Coaching en Training heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten (commercieel) te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie. Hierbij worden uiteraard jouw belangen gerespecteerd. 
3. SANOSI Coaching en Training heeft het recht om jou als referentie te noemen op haar website. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kun je een verzoek indienen om verwijderd te worden.
 

Artikel 9. Jouw aansprakelijkheid en garanties


1. Jij vrijwaart SANOSI Coaching en Training voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, mochten deze bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
2. Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.
 

Artikel 10. Betaling


1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. 
2. Betaling vindt plaats in één keer, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. 
3. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur. 
4. Betaling geschiedt vooraf en direct via de website www.sanosi-coaching.nl via iDEAL bij volledig online programma’s. 
5. Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook zullen afspraken voor coach gesprekken en trainingsdagen worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incasso-bureau. 
6. Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.
7. Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.
8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan SANOSI Coaching en Training. 
9. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting (voor het niet-betwiste deel) van de factuur niet op.
 

Artikel 11. Overmacht


1. SANOSI Coaching en Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Sanosi Coaching en Training kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
4. Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.
 

Artikel 12. Beëindiging, ontbinding, annulering of wijziging


1. Vooropgesteld staat dat SANOSI Coaching en Training het heel belangrijk vindt dat jij tevreden bent met de coaching. Je kunt jouw deelname aan een programma tot 14 dagen vóór aanvang kosteloos annuleren door een email te sturen aan sanne@sanosi-coaching.nl met een duidelijk aantoonbare reden waarom je wilt annuleren. 
2. Het gehele bedrag zal worden teruggestuurd, wanneer je het programma niet langer dan 14 dagen geleden hebt aangeschaft en wanneer je niet meer dan 15% van het programma ingezien hebt. Uiteraard dien je het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen eventueel verkregen licenties op programma’s of tools. 
3. Het is niet mogelijk om, na voorgenoemde termijn van 14 dagen, de deelname aan het programma te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
4. Zowel jij als SANOSI Coaching en Training hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in de volgende gevallen (waarmee voor SANOSI Coaching en Training alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden), wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance/uitstel van betaling, of schuldsanering wordt ingediend. In deze gevallen heeft SANOSI Coaching en Training geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
5. SANOSI Coaching en Training heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien jouw bedrijf is stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen, ofwel jij het bedrijf aan derden overdraagt. Dit geldt onverminderd de aan SANOSI Coaching en Training verder toekomende rechten. 
6. Annulering is een feit als SANOSI Coaching en Training de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum van de poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het ontvangen van de bevestigingsmail.
7. Coachgesprekken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, heeft SANOSI Coaching en Training het recht annuleringskosten door te berekenen.
8. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken kan SANOSI Coaching en Training extra kosten in rekening brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reiskosten et cetera.
9. SANOSI Coaching en Training kan een afspraak annuleren dan wel verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. 
10. Is SANOSI Coaching en Training toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal SANOSI Coaching en Training zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. SANOSI Coaching en Training zal daarvoor uiteraard geen kosten in rekening brengen. 
11. Hardheidsclausule: in bijzondere omstandigheden (te beoordelen door SANOSI Coaching en Training) kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 


1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met SANOSI Coaching en Training in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
2. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant van SANOSI Coaching en Training, is de aansprakelijkheid van SANOSI Coaching en Training tot de vergoeding beperkt. Althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. SANOSI Coaching en Training is verder uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade. 
4. SANOSI Coaching en Training kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld. 
5. Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
6. Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
7. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
9. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes (6) maanden na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
 

Artikel 14. Klachten


1. SANOSI Coaching en Training doet haar uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan dien je dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na constatering schriftelijk kenbaar te maken via sanne@sanosi-coaching.nl. Zo kan ik snel reageren om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen. 
2. Als SANOSI Coaching en Training oordeelt dat de klacht gegrond is, zal SANOSI Coaching en Training dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 15. Geheimhouding en AVG


1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron zijn verkregen. 
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Indien SANOSI Coaching en Training op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is SANOSI Coaching en Training niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
4. De geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer SANOSI Coaching en Training optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 
5. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een programma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.
6. SANOSI Coaching en Training neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. SANOSI Coaching en Training houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de AVG. Meer informatie hierover is te vinden in mijn Privacyverklaring.
 

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid


1. SANOSI Coaching en Training heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website www.sanosi-coaching.nl.
 

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht


1. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Sanosi Coaching en Training.
3. Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 18. Slotbepalingen


1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
2. Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.